Statute

Statut Fundacji Bałtycki Instytut Matematyki

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Bałtycki Instytut Matematyki, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Wiaczesława Kalnickij zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Marka Sawickiego w kancelarii notarialnej w Olecku, w dniu 2 marca 2012.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:
1. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego,
2. Działalność na rzecz nauki, transferu technologii, innowacji i osiągnięć naukowych do sfery gospodarczej.
3. Tworzenie placówek edukacyjnych i naukowych na wszystkich poziomach kształcenia.
4. Inspirowanie i wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych na rzecz nauki.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
6. Realizacja programów stypendialnych i wspieranie naukowe beneficjentów w ramach tych programów .

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo – wychowawcze: podstawowe, średnie
i wyższe,
b) może też przejąć opiekę i patronat nad funkcjonującymi już placówkami na ich prośbę,
c) prowadzi działalność na rzecz nauki i rozwoju badań naukowych,
d) prowadzi działalność na rzecz transferu innowacji, wiedzy i technologii,
e) współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu
Fundacji,
f) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego
nowych form,
g) tworzy formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania,
h) prowadzi działalność wydawniczą,
i) prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie
statutowej działalności Fundacji,
j) rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych i rozwoju nauki,
k) współpracuje z instytucjami rządowymi i pozarządowymi na rzecz wspierania i rozwoju działalności edukacyjnej i naukowej,
l) gromadzi środki finansowe oraz prowadzi działania na rzecz budowy ośrodka akademickiego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwóch tysięcy) złotych, która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, z czego 1000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczony jest na działalność merytoryczno – organizacyjną, a 1000 (jeden tysiąc) na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych,
f. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 85.00.0 Usługi w zakresie edukacji
 72.00.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych i badań naukowych
 63.00.0 Usługi w zakresie informacji
 58.00.0 Usługi związane z działalnością wydawniczą
 82.00.0 Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
 46.00.0 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi
 47.00.0 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
4. Fundacja może prowadzić inne rodzaje działalności.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

1. Władzą Fundacji jest Zarząd
2. Dla realizacji celów Fundacji Fundator może powołać Radę Fundacji.

Rada Fundacji

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków składu Rady powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, pełniony przez Prezesa, powoływanego przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. Pierwszym Prezesem jest Yury Smit.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji może być odwołany przez Fundatora.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. zmiany statutu,
h. przedstawiania Fundatorowi wniosku o podjęcie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 2 marca 2012r.