Statute

Statut Fundacji Bałtycki Instytut Matematyki

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Bałtycki Instytut Matematyki, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:
1. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego,
2. Działalność na rzecz nauki, transferu technologii, innowacji i osiągnięć naukowych do sfery gospodarczej.
3. Tworzenie placówek edukacyjnych i naukowych na wszystkich poziomach kształcenia.
4. Inspirowanie i wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych na rzecz nauki.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
6. Realizacja programów stypendialnych i wspieranie naukowe beneficjentów w ramach tych programów .

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo – wychowawcze: podstawowe, średnie
i wyższe,
b) może też przejąć opiekę i patronat nad funkcjonującymi już placówkami na ich prośbę,
c) prowadzi działalność na rzecz nauki i rozwoju badań naukowych,
d) prowadzi działalność na rzecz transferu innowacji, wiedzy i technologii,
e) współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu
Fundacji,
f) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego
nowych form,
g) tworzy formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania,
h) prowadzi działalność wydawniczą,
i) prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie
statutowej działalności Fundacji,
j) rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych i rozwoju nauki,
k) współpracuje z instytucjami rządowymi i pozarządowymi na rzecz wspierania i rozwoju działalności edukacyjnej i naukowej,
l) gromadzi środki finansowe oraz prowadzi działania na rzecz budowy ośrodka akademickiego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwóch tysięcy) złotych, która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, z czego 1000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczony jest na działalność merytoryczno – organizacyjną, a 1000 (jeden tysiąc) na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych,
f. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- 85.00.0 Usługi w zakresie edukacji
- 72.00.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych i badań naukowych
- 63.00.0 Usługi w zakresie informacji
- 58.00.0 Usługi związane z działalnością wydawniczą
- 82.00.0 Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
- 46.00.0 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi
- 47.00.0 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
4. Fundacja może prowadzić inne rodzaje działalności.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

1. Władzą Fundacji jest Zarząd
2. Dla realizacji celów Fundacji Fundator może powołać Radę Fundacji.

Rada Fundacji

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków składu Rady powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, pełniony przez Prezesa, powoływanego przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji może być odwołany przez Fundatora.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. zmiany statutu,
h. przedstawiania Fundatorowi wniosku o podjęcie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 2 marca 2012r.