distant_form_of_competition

Distant form of competition


Event Details

 • Date:

Distant form of competition.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, POLAND.
5-10 November 2012

 

INFORMATIONAL NOTICE

REGARDING MATHEMATICAL TOURNAMENT

V TEAM & INDIVIDUAL SCHOOL TOURNAMENT

«MATHEMATICAL MULTIATHLON»

THE V TEAM & INDIVIDUAL SCHOOL TOURNAMENT “MATHEMATICAL MULTIATHLON”

is going to take place in Moscow during fall vacation time (from the 5th of November until the 10th of November)

Providers: Advanced Educational Scientific Center of M.V.Lomonosov Moscow State University — A.N.Kolmogorov School Moscow Center for Continuous Mathematical Education

Purpose and objectives

The tournament is held to:

 • foster consistent interest in learning mathematics among students
 • provide a possibility to compare own results with the results of students from other regions of Russia and from other countries
 • familiarize students and teachers from regions of Russian Federation with the Lomonosov Moscow State University, MCCME and Moscow places of interest
 • establish strong partnerships between physico-mathematical schools and centers of Russia and other countries
 • introduce new forms of holding mathematical competitions to students and teachers

The tournament has been held from 2008, keeping the traditions of Open mathematics team tournaments of Russian regions, which were held in 2005-2007 (its providers included MCCME and "Bolshaya Peremena"). During 2005-2011 representatives of 5 countries (Serbia, Ukraine, Kazakhstan, South Korea and Russia of course) and about 30 regions of Russia - from Saint Petersburg to Kamchatka - took part in this competition.

Teams, consisting of students of 8, 9, 10 or 11 grade (representing their school, club, city or region) and their attendants (teachers) are invited to participate in the tournament. The tournament features two age leagues (8-9 grade, 10-11 grade). The results of the individual classification will be declared for each grade separately (8, 9, 10 and 11), while the team classification (considering personal olympiads) will be declared for each league.

The main feature of the tournament is three thematic rounds of individual olympiad, two in writing and one oral. Besides individual rounds there are team rounds and the experimental round. This year the experimental round is not taken into team total.

Tournament program

 • November, 5 - non-resident teams arrival, the opening ceremony, Moscow night tour after dinner
 • November, 6 - First round of individual olympiad (“ALGEBRA AND THEORY OF NUMBERS”, in writing), mathematical race
 • November, 7 - Second round of individual olympiad (“COMBINATORICS AND LOGIC”, oral), meeting with representatives of MSU, MCCME - and others
 • November, 8 - Third round of individual olympiad (“GEOMETRY”, in writing), entertainment program ( visit to the theatre, MSU tour)
 • November, 9 - Oral team olympiad, individual rounds papers demonstration
 • November, 10 - The Experimental round, the closing ceremony, departure on non-resident teams (it is also allowed to leave in the morning of - November, 11)

 

All the information about the Tournament is provided on the website: http://mathschool.ru

Register to the distant form of competition on a websitehttp://baltinmat.eu/

FILL IN THE FORM AND SIGN UP FOR AN EVENT!

It is possible to participate all the program and also some of the rounds. 

 

{tab=Rywalizacja na odległość}

Rywalizacja na odległość.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, POLAND.
5-10 November 2012

 

POWIADOMIENIE

DOTYCZĄCE TURNIEJU MATEMATYCZNEGO

V SZKOLNY TURNIEJ DLA UCZESTNIKÓW

INDYWIDUALNYCH I ZESPOŁÓW

 

«WIELOBÓJ MATEMATYCZNY»

 

V SZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH I ZESPOŁÓW

“WIELOBÓJ MATEMATYCZNY”

Odbędzie się podczas ferii jesiennych w Moskwie (od 5 do10 listopada)

 

Organizatorzy: Ośrodek zaawansowanych badań naukowych Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie —Moskiewskie Centrum Matematycznego Kształcenia Ustawicznego Szkoły im. A.N. Kołmogorowa

Cel i założenia

Turniej zorganizowano celem:

 • wspierania utrzymującego się zainteresowania nauką matematyki wśród uczniów,
 • stworzenia okazji do porównania swoich wyników z wynikami uczniów z innych rejonów Rosji oraz z innych krajów
 • zapoznania uczniów i nauczycieli z Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym im. M. W. Łomonosowa, z Moskiewskim Centrum Matematycznego Kształcenia Ustawicznego oraz z moskiewskimi atrakcjami
 • nawiązania silnego partnerstwa pomiędzy szkołami i ośrodkami edukacji matematyczno-fizycznej z Rosji i z innych krajów
 • przedstawienia uczniom i nauczycielom nowych form organizacji konkursów matematycznych

Turniej odbywa się od 2008 roku, podtrzymując tradycje otwartych matematycznych turniejów drużynowych między różnymi regionami Rosji, które odbywały się w latach 2005-2007 (do ich organizatorów należeli m.in. Moskiewskie Centrum Matematycznego Kształcenia Ustawicznego i "Bolshaya Peremena"). W latach 2005-2011 w zawodach tych wzięli udział reprezentanci 5 krajów (Serbii, Ukrainy, Kazachstanu, Korei Południowej i oczywiście Rosji) oraz z ok. 30 regionów Rosji - od Sankt Petersburga po Kamczatkę.

Do uczestnictwa w turnieju zaproszone są drużyny złożone z uczniów 8, 9, 10 i 11 klasy (reprezentujący swoją szkołę, klub, miasto bądź region) wraz z opiekunami (nauczycielami). W turnieju wyróżnia się 2 ligi (klasy 8-9, klasy 10-11). Wyniki klasyfikacji indywidualnej zostaną ogłoszone osobno dla każdej klasy (8, 9, 10 i 11), a wyniki klasyfikacji zespołowej (biorące pod uwagę olimpiady indywidualne) zostaną głoszone dla każdej ligi.

Główną cechą turnieju są trzy rundy tematyczne olimpiady indywidualnej – dwie części pisemne i jedna ustna. Poza rundami indywidualnymi odbędą się również rundy dla drużyn oraz runda eksperymentalna. W tym roku wyników rundy eksperymentalnej nie wlicza się do sumy punktów zdobytej przez drużynę.

Tournament program

 • Listopad, 5 - Przybycie drużyn pozamiejscowych, ceremonia otwarcia, po kolacji wieczorna wycieczka po Moskwie
 • Listopad, 6 - Pierwsza runda olimpiady indywidualnej ("ALGEBRA I TEORIA LICZB", pisemna), wyścigi matematyczne
 • Listopad, 7 - Druga runda olimpiady indywidualnej ("KOMBINATORYKA I LOGIKA", ustna), spotkanie z przedstawicielami Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Moskiewskiego Centrum Matematycznego Kształcenia Ustawicznego - i innymi
 • Listopad, 8 - Trzecia runda olimpiady indywidualnej ("GEOMATRIA", pisemna), program rozrywkowy (wizyta w teatrze, zwiedzanie Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego)
 • Listopad, 9 - Ustna olimpiada zespołowa, prezentacja prac z rund indywidualnych
 • Listopad, 10 - Runda eksperymentalna, ceremonia zamknięcia, wyjazd drużyn pozamiejscowych (istnieje możliwość wyjazdu 11 listopada w godzinach porannych)

Wszelkie informacje na temat turnieju są dostępne na: http://mathschool.ru

Rejestracja uczestników rywalizacji na odległość: http://baltinmat.eu/

Istnieje możliwość uczestniczenia w całym programie, jak również tylko w niektórych rundach.